Użytkowanie Planera 3D Kazaplan dostępnego pod adresem www.kazaplan.com (zwanego dalej „Narzędziem”) podlega ogólnym warunkom użytkowania.

Artykuł 1. Cel

Niniejsze Ogólne Warunki Użytkowania mają na celu określenie warunków, w których Użytkownicy mogą za pośrednictwem osobistego konta Kazaplan lub konta partnerskiego uzyskać dostęp do i używać narzędzia online - Planera 3D Kazaplan (zwanego dalej „Narzędziem").

Korzystanie z Narzędzia Planera 3D przez użytkownika wymaga od niego uważnego zapoznania się z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Użytkowania, ich uprzednią akceptację bez żadnego zastrzeżenia, oraz zobowiązania się do ich przestrzegania.

Do niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania mogą bez uprzedzenia zostać wprowadzone zmiany uwzględniające przede wszystkim ograniczenia i zmiany techniczne, jakie będą miały miejsce od czasu publikacji dokumentu online.

Artykuł 2. Definicje

Bazy danych:

Idilink jest właścicielem bazy danych Kazaplan, który według artykułu L112-3 francuskiego kodeksu własności intelektualnej jest zbiorem utworów, danych i niezależnych elementów, dostępnych pojedynczo za pośrednictwem mediów elektronicznych.

OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA:

Ogólne Warunki Użytkowania. Odnoszą się do niniejszego dokumentu, stanowiącego umowę między Użytkownikiem a Idilink, podmiotem utrzymującym serwery z projektami tworzonymi na kazaplan.com

Społeczność:

Odnosi się do wszystkich użytkowników

Konto osobiste:

Odnosi się do przestrzeni osobistej Użytkownika tworzonej i zarządzanej przez identyfikatory osobiste, pozwalające mu na dostęp do Narzędzia Planera 3D Kazaplan. Konto osobiste może być albo Kontem Osobistym Kazaplan, jeśli zostało ono utworzone na stronie internetowej www.kazaplan.com, lub Kontem Osobistym Partnerskim, o ile zostało utworzone na Partnerskiej Stronie Internetowej.

Idilink:

Odnosi się do firmy Idilink, SARL z kapitałem w wysokości 40 000 euro, z siedzibą na ulicy Sadi Carnot Street, w Ronchin, zarejestrowanej w rejestrze handlowym i spółek Lille Métropole pod numerem B 509 633 715.

Kazaplan:

Odnosi się do Narzędzia Planera 3D, dostępnego na stronie internetowej www.kazaplan.com zarządzanej przez Idilink.

Narzędzie:

Odnosi się do Planera 3D, przedmiotu niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania, stworzonego i opracowanego przez firmę Wanadev, będącej jego właścicielem, oraz udostępnianego Użytkownikom przez firmę Idilink, na licencji Wanadev, za pośrednictwem serwisu www.kazaplan.com lub partnerskich serwisów internetowych.

Partnerzy:

Odnoszą się do partnerów Idilink udostępniających Narzędzie w ich własnych serwisach internetowych („Partnerskie serwisy internetowe”).

Partnerski Serwis Internetowy:

Oznacza serwis internetowy Partnera Idilink, w którym Użytkownik może się zarejestrować w celu utworzenia Konta Osobistego i tym samym mieć dostęp do Narzędzia.

Użytkownik:

Odnosi się do użytkowników Internetu, którzy łączą się z witryną www.kazaplan.com (stając się po rejestracji „członkami społeczności Kazaplan”) lub z Partnerskim Serwisem Internetowym oraz akceptują Ogólne Warunki Użytkowania w celu korzystania z Narzędzia.

Artykuł 3. Ostrzeżenie

Udostępnianie Narzędzia znajduje się jeszcze w fazie eksperymentalnej. W związku z tym Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się na to, że w czasie użytkowania mogą pojawić się zmiany w ofercie, a a na mocy jednostronnej decyzji Idilink, nawet po zatwierdzeniu Ogólnych Warunków Użytkowania, Narzędzie może przestać być dostępne. Użytkownik nie będzie mógł wnieść na tej podstawie żadnej reklamacji wobec Idilink.

Artykuł 4. Prezentacja Narzędzia

4.1. Funkcje

Narzędzie jest zarówno oprogramowaniem architektonicznym, jak i służącym do urządzania i wystroju wnętrz. Pozwala ono Użytkownikowi stworzyć swój wirtualny dom, a przede wszystkim:

 • stworzyć i rozrysować projekt wnętrza w 2D, z możliwością rozmieszczenia i zmiany układu ścian nośnych i działowych, dodawania pięter, drzwi i okien;
 • projektować wnętrze w 3D i wyposażać za pomocą gamy mebli i akcesoriów udostępnianych przez bibliotekę Kazaplan i przez partnerów;
 • tworzyć swoje własne umeblowanie w 3D dzięki edytorowi mebli;
 • wybierać spośród olbrzymiej gamy farb i tekstyliów, dzięki której wirtualny dom przejdzie całkowitą zmianę wystroju;
 • magazynować projekty za darmo online na stronie kazaplan.com
 • posiadać dostęp do swoich własnych projektów z dowolnego komputera, logując się na swoje konto Kazaplan w serwisie internetowym www.kazaplan.com w jednym z serwisów partnerskich
 • dzielić się swoimi projektami i doświadczeniem związanym z użytkowaniem Narzędzia z innymi Użytkownikami-członkami Społeczności Kazaplan na Kazaplan.

Idilink zapewnia hosting projektów, gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych Użytkowników na swój użytek lub na użytek Partnerów w ramach zarządzania Partnerskimi Kontami Osobistymi.

4.2. Użytkowanie projektów utworzonych za pomocą Narzędzia

Użytkownik będzie mógł zarejestrować swój projekt lub projekty utworzone online za pomocą Narzędzia, o ile jest posiadaczem Osobistego Konta Kazaplan lub Partnerskiego Konta Osobistego i przeszedł procedurę rejestracji opisaną w Artykule 6.

Kiedy projekt zostanie zarejestrowany, Użytkownik może w każdym momencie go wczytać, dokończyć, edytować lub korzystać z wszelkich funkcji oferowanych przez Narzędzie, łącząc się ze swoim Kontem Osobistym na Kazaplan, lub poprzez wybrany Serwis Partnerski.

Użytkownik udziela Idilink darmowej, ograniczonej, przenoszalnej licencji o zasięgu światowym, poprzez którą przyznaje Idilink prawo do rozpowszechniania projektów utworzonych za pomocą Narzędzia na Kazaplan lub w Serwisach partnerskich. Licencja jest ważna od momentu rejestracji do usunięcia Konta Osobistego.

Artykuł 5. Wymagania techniczne

Narzędzie nie wymaga przed użyciem uprzedniego pobrania.

Idilink w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za niekompatybilność Narzędzia ze sprzętem Użytkownika.

Narzędzie jest dostępne wszędzie, o ile spełnione są minimalne wymagania techniczne, zwłaszcza w kwestii dostępu do sieci telefonicznej, sieci internetowej i kompatybilności technicznej używanego sprzętu.

Idilink w żadnym wypadku nie poniesie odpowiedzialności za niedostępność Narzędzia spowodowaną przyczynami technicznymi.

Artykuł 6. Procedura i warunki rejestracji w celu użytkowania Narzędzia

Aby uzyskać dostęp do Narzędzia i korzystać z oferowanych przez niego funkcji, Użytkownik musi dokonać rejestracji na Kazaplan lub w wybranym partnerskim serwisie internetowym. Procedura ta wymaga wprowadzenia identyfikatora i hasła.

Aby dokonać rejestracji, Użytkownik musi uprzednio:

 • albo mieć konto osobiste Kazaplan lub już istniejącego partnera;
 • albo założyć konto osobiste na Kazaplan lub w partnerskim serwisie internetowym, podając swój adres e-mail i wybierając nazwę użytkownika oraz odpowiadające jej hasło.

Kiedy Konto Osobiste zostanie założone, Użytkownik powinien kliknąć na okno „Rejestracja”, a następnie wypełnić udostępniony mu formularz zawierający dane niezbędne do jego identyfikacji (pola obowiązkowe), czyli: nazwę, adres e-mail, nazwę użytkownika, utworzone hasło, imię i nazwisko, kraj.

Rejestracja jest darmowa.

Po dokonaniu rejestracji Użytkownik będzie mógł za darmo wczytać projekty, które przechowuje Kazaplan, a także wszystkie dotyczące go informacje. Będzie mógł także pracować nad własnmi projektami, o ile będzie zalogowany na koncie osobistym Kazaplan lub w partnerskim serwisie internetowym.

Użytkownik jest odpowiedzialny za ochronę swoich osobistych danych identyfikacyjnych służących do logowania się na swoje konto osobiste i uzyskiwania dostępu do Narzędzia, a także wszelkich innych działań wykonywanych z konta osobistego.

Tym samym podejmuje wszelkie środki ostrożności służące ochronie tych danych. Zachęca się go w tym celu do stosowania bezpiecznych haseł („silnych”, czyli takich, które stanowią kombinację małych i wielkich liter, cyfr i symboli). Idilink nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z nieprzestrzegania powyższych wymagań.

Użytkownik zobowiązuje się do przekazywania dokładnych informacji podczas procesu rejestracji oraz podczas korzystania z Narzędzia, a także do ich aktualizacji.

Użytkownik jest informowany, że hasło jest osobiste i poufne. Użytkownik ponowi wyłączną odpowiedzialność za swoje hasło i zobowiązuje się nie ujawniać go osobom trzecim, a także przedsięwziąć wszelkie środki ostrożności, aby osoby trzecie nie uzyskały do niego dostępu.

Użytkownik zobowiązuje się bezzwłocznie poinformować Idilink o stracie lub próbie pozyskania przez osoby trzecie jego hasła.

Domyślnie i wobec braku dowodów przeciwnych zakłada się, że wszelkie logowanie i transmisja danych za pośrednictwem hasła pochodzi od Użytkownika i stanowi jego wyłączną odpowiedzialność.

Aby reklamacje były wzięte pod uwagę, należy zwracać się z nimi do Idilink za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie Contact.

Artykuł 7. Ochrona danych osobowych

Użytkownik proszony jest o podanie niektórych danych osobowych obowiązkowych do dokonania rejestracji oraz umożliwiających jego identyfikację czy zapewnienie unikalności osobistego dostępu.

Idilink dysponuje zabezpieczonymi środkami informatycznymi, przeznaczonymi do łatwiejszego zarządzania rejestracją w serwisie i Kontami Osobistymi Użytkownika. Idilink dysponuje w tym celu plikami komputerowymi danych osobowych Użytkowników zarejestrowanych na Kazaplan lub w partnerskim serwisie internetowym.

Zgromadzone i zarejestrowane informacje są przeznaczone tylko do takiego użycia i będą udostępniane jedynie partnerom w celu zarządzania partnerskimi kontami osobistymi.

Jedynym celem przetwarzania przez Idilink danych osobowych Użytkowników jest zatem zarządzanie użytkowaniem Narzędzia, na użytek własny lub partnerów.

Dane te będą mogły być wyjątkowo wykorzystane do celów handlowych, pod warunkiem że Użytkownik dał na to wyraźną zgodę, zaznaczając przeznaczone do tego pole na etapie rejestracji.

Przed podpisaniem niniejszego dokumentu Idilink i jego partnerzy dokonali deklaracji plików Użytkowników wymaganej przez CNIL oraz wszelkie inne organy państwowe.

Zgodnie z art. 39 i następnych ustawy nr 78-17 z 6 stycznia 1978 r. zmienionej w 2004 r. i dotyczącej informatyki, plików i swobód, każdy Użytkownik dysponuje prawem dostępu i, w stosownych przypadkach, do sprostowania, wstrzymania lub usunięcia dotyczących go danych, zwracając się do [kontakt do Idilink].

Zgodnie z artykułem 6, (5) zmienionej ustawy nr 78-17 z 6 stycznia 1978 r., dane osobowe są przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację tylko przez okres niezbędny do realizowania celów, dla których są gromadzone i przetwarzane.

Dane osobowe są dostępne tylko osobom upoważnionym.

Formularze gromadzenia danych osobowych informują Użytkowników o tożsamości osób odpowiedzialnych za przetwarzanie danych, o ich prawach dotyczących danych osobowych, o odbiorcach przetworzonych danych oraz charakterze obowiązkowym lub fakultatywnym odpowiedzi.

Artykuł 8. Własność intelektualna

8.1. Przyznane prawa

Narzędzie oferowane na Kazaplan lub w Partnerskim Serwisie Internetowym zostało zaprojektowane i opracowane przez firmę Wanadev, która posiada wszystkie prawa własności intelektualnej do tego narzędzia.

Idilink otrzymał od Wanadev prawa do użytkowania Narzędzia w sposób ułatwiający Użytkownikowi korzystanie z niego za pośrednictwem strony Kazaplan.com i Serwisów Partnerskich.

Użytkownicy powinni korzystać z Narzędzia wyłącznie z poszanowaniem niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania.

Dokument jest udostępniony przez Idilink za darmo i służy wyłącznie do użytku osobistego.

Wszelkie użytkowanie, na które nie zezwalają wyraźnie niniejsze Ogólne Warunki Użytkowania, jest zabronione i naraża sprawcę na pozwy ze strony Idilink lub wszelkie osoby trzecie mające w tym interes prawny.

Użytkowanie Kazaplan nie sprawia, że Użytkownik posiada prawo własności intelektualnej do jakiegokolwiek programu, usługi, znaku graficznego, logo, tworu, technologii, marki czy innych wytworów związanych z Narzędziem.

8.2. Gwarancja nienaruszalności

Użytkownik korzystający z Narzędzia zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich związanych z nim praw własności intelektualnej.

Wszelkie kopiowanie, powielanie, modyfikacja lub replikacja, częściowo lub w całości, w dowolnej formie i w jakikolwiek sposób Narzędzia lub jego elementów bez uprzedniej wyraźnej zgody Idilink jest zabronione.

Użytkownik gwarantuje Idilink całkowitą ochronę w wypadku, gdy firma Wanadev czy osoba trzecia wniesie skargę o naruszenie swoich praw własności intelektualnej z winy Użytkownika.

Artykuł 9. Prawa i obowiązki Użytkowników

9.1. Odpowiedzialność

Użytkowanie Narzędzia Planera 3D Kazaplan odbywa się na wyłączną odpowiedzialność Użytkowników.

Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za informacje, które przekazują za pośrednictwem Planera 3D Kazaplan.

W przypadku nieprawidłowego użycia lub nielegalnego wykorzystania Narzędzia Planera 3D Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim oraz konsekwencje wynikające z reklamacji czy innych związanych z tym działań.

Użytkownicy rezygnują również ze wszelkich roszczeń przeciwko Idilink w przypadku postępowania prowadzonego przez stronę trzecią na jego niekorzyść w związku z użytkowaniem i/lub nielegalnym wykorzystaniem Narzędzia Planera 3D Kazaplan.

9.2. Treść

Użytkownik zobowiązuje się nie używać Narzędzia Planera 3D Kazaplan do:

 • zamieszczania, przekazywania, udostępniania, magazynowania czy publikowania treści sprzecznych z porządkiem publicznym, szkodliwych, o charakterze groźby, niezgodnych z prawem, zniesławiających, obraźliwych, hańbiących, wulgarnych, obscenicznych, fałszywych, naruszających prywatność czy prawa do wizerunku, nienawistnych, podżegających do przemocy, nienawiści rasowej czy etnicznej lub w inny sposób niewłaściwych;
 • tworzenia kilku kont lub kradzieży tożsamości osoby trzeciej;
 • przekazywania czegokolwiek, co zawiera wirusa komputerowego lub wszelkich kodów czy programów informatycznych mających na celu przerwanie, zniszczenie czy ograniczenie działania oprogramowania, sprzętu informatycznego czy łączności elektronicznej;
 • zamieszczać, przekazywać, udostępniać, magazynować czy publikować w jakikolwiek sposób treść, która stanowi przestępstwo lub zachęca do jego popełnienia, albo zawiera instrukcje dotyczące jego popełnienia; która narusza prawa osób trzecich lub daje podstawę do pociągnięcia ich do odpowiedzialności, albo narusza prawo lokalne, krajowe czy międzynarodowe.

Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za treści, które umieszczają za pomocą Narzędzia Planera 3D, zwłaszcza te mogące mieć charakter obraźliwy lub niezgodny z prawem lub mogące naruszyć prawa osób trzecich.

Artykuł 10. Odpowiedzialność Idilink

10.1. Dostęp do Narzędzia i jego funkcjonowanie

Idilink dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Kazaplan i oferowanych w ramach niego usług w granicach odpowiedzialności określonych przez niniejszy dokument.

Idilink zobowiązuje się wobec Użytkownika jedynie do zapewnienia środków. Idilink nie daje żadnej gwarancji, wyraźnej czy dorozumianej, w tym żadnej gwarancji jakości czy stosowności świadczonych Użytkownikom usług do ich celów prywatnych.

Dostęp do Kazaplan:

Kazaplan dostępny jest z reguły 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu, jednak Idilink nie ponosi żadnej odpowiedzialności (przykładowo):

 • w przypadku przerwy technicznej lub aktualizacyjnej w działaniu Kazaplan
 • w przypadku czasowego braku dostępu do Kazaplan (i/lub do związanych z nim stron internetowych i aplikacji) z powodu problemów technicznych, niezależnie od ich źródła
 • w przypadku niedostępności, przeciążenia lub wszelkiej innej przyczyny zakłóceń w normalnym funkcjonowaniu sieci komórkowej umożliwiającej dostęp do Kazaplan
 • w przypadku ewentualnego zarażenia wirusem komputerowym krążącym w sieci
 • ogólnie rzecz biorąc, w przypadku bezpośrednich lub pośrednich strat poniesionych przez Użytkownika bez względu na ich charakter, a wynikających z dostępu do czy użytkowania Kazaplan (lub/i związanym z nim stron czy aplikacji)
 • w przypadku nieprawidłowego użycia lub nielegalnego wykorzystania Kazaplan
 • w przypadku utraty przez użytkowników loginu i/lub hasła lub w przypadku kradzieży tożsamości

10.2. Treści umieszczane w Kazaplan przez Użytkowników

Idilink nie jest odpowiedzialny za treści, które Użytkownicy zamieszczają w Kazaplan. Są one rozpowszechniane wyłącznie na ich odpowiedzialność.

Ponieważ Idilink nie ingeruje w treści zamieszczane przez Użytkowników, nie bierze też odpowiedzialności za wszelkie treści niezgodne z prawem, sprzeczne z dobrymi obyczajami lub porządkiem publicznym danego kraju lub stanowiące jakiekolwiek naruszenie praw innych osób, zwłaszcza praw własności intelektualnej czy przetwarzania danych osobowych.

Idilink nie ponosi odpowiedzialności za wymianę informacji między Użytkownikami i innymi członkami Kazaplan na Kazaplan.

Idilink nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek treści pojawiające się na Kazaplan lub wysłane z Kazaplan do jakichkolwiek osób trzecich.

W świetle kwalifikacji prawnej zdefiniowanej przez artykuł 6 francuskiej ustawy nr 2004-575 o poufności w gospodarce cyfrowej (LCEN) z dnia 21 czerwca 2004 r. Idilink kwalifikuje się jako host dla treści, które użytkownicy umieszczają online na Kazaplan.

W związku z tym Idilink nie jest odpowiedzialny za treści umieszczane przez Użytkowników ani nie jest zobowiązany je nadzorować.

10.3. Treści publiczne kazaplan.com

Pomimo najwyższych starań w tworzeniu i aktualizacji Kazaplan, Idilink nie może dać żadnej gwarancji, w sposób bezpośredni lub pośredni, dotyczącej informacji zamieszczonych na Kazaplan, których jest autorem.

W związku z tym Idilink nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, pośrednie lub bezpośrednie, powstałe w wyniku jakichkolwiek błędów, nieścisłości czy pominięcia w informacjach zamieszczonych na Kazaplan.

10.4. Projekty utworzone za pomocą Narzędzia i treści

Idilink nie ponosi odpowiedzialności za projekty tworzone przez Użytkowników za pomocą Narzędzia. Idilink nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z roszczeniami dotyczącymi reklamacji, sporów czy odszkodowań wysuwanymi przez osobę trzecią lub innego Użytkownika wynikającymi z projektów, konta osobistego czy innych aspektów Narzędzia.

Idilink nie ponosi odpowiedzialności za treści partnerskich serwisów internetowych oferujących Narzędzie, za dostęp do nich czy ich funkcjonowanie.

10.5. Siła wyższa

Idilink nie może ponosić odpowiedzialności lub być uznany za naruszającego niniejsze Ogólne Warunku Użytkowania za jakiekolwiek opóźnienie czy niewykonanie zobowiązania, jeśli są one spowodowane siłą wyższą zdefiniowaną przez orzecznictwo sądów francuskich, w tym przerwą, zawieszeniem, redukcją czy zaburzeniami w dostawie energii elektrycznej lub wszelkimi innymi przerwami w działaniu sieci komunikacji eletronicznej lub w wyniku innych niezależnych od woli Idilink przyczyn.

10.6. Hiperłącza

Idilink zaznacza, że używanie hiperłączy przez Użytkowników może ich przekierować na witryny internetowe i aplikacje niezależne od Kazaplan.

Idilink w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za umieszczone w Kazaplan hiperłącza przekierowujące na inne witryny internetowe czy aplikacje.

Do Użytkownika należy upewnienie się co do prawidłowości hiperłączy znajdujących się na odwiedzanych przez niego stronach.

Zamieszczanie hiperłączy do całości lub części Kazaplan jest dozwolone, w sposób niewyłączny i w każdej chwili odwołalny, bez potrzeby przedstawiania przez Idilink jakiegokolwiek uzasadnienia i pod warunkiem, że link ten nie będzie miał w stosunku do Kazaplan charakteru nieprawdziwego, fałszywego, pejoratywnego i działającego na jego szkodę.

W ramach tego upoważnienia Idilink zastrzega sobie prawo do sprzeciwu.

10.7. Zmiany w niniejszej umowie

Idilink zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień, warunków i danych niniejszej umowy w dowolnym czasie, zwłaszcza w przypadku zmian technicznych, prawnych czy w orzecznictwie lub wdrażania nowych usług.

Zaleca się Użytkownikom regularne zapoznawanie się z najnowszą wersją Ogólnych Warunków Użytkowania dostępną na Kazaplan.

Dalsze użytkowanie Kazaplan w miarę pojawiania się kolejnych zmian w niniejszych Warunkach Użytkowania rozumiane jest jako akceptacja przez Użytkowników niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania.

Artykuł 11. Klauzula salwatoryjna

Jeśli jakakolwiek część niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania z jakiegokolwiek powodu straci ważność lub okaże się niewykonalna, postanowienie to lub postanowienia zostaną uznane za nieistniejące, a reszta postanowień zachowa swoją ważność i zasięg i będzie nadal obowiązywać. Postanowienia uznane za nieistniejące zostaną zastąpione nowymi, których treść w możliwie najwyższym stopniu odpowiadać będzie treści i sensowi anulowanego postanowienia.

Artykuł 12. Obowiązujące prawo i jurysdykcja

Niniejsze Ogólne Warunki Użytkowania podlegają wyłącznie prawu francuskiemu.

Wszelkie spory, w tym tymczasowo nierozstrzygnięte, które wynikną przy okazji użytkowania Kazaplan, zostaną przekazane do sądów właściwych Lille, bez względu na liczbę oskarżonych czy charakter zarzutów.